List/Grid

Tag Archives: người mua doanh nghiệp

Nghị định 109/2008/NĐ-CP

Nghị định 109/2008/NĐ-CP

Nghị định 109/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.