List/Grid

Tag Archives: người lấy mẫu

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008

Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN của Bộ NN và PTNT ngày 29 tháng 10 năm 2008 Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định,phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.