List/Grid

Tag Archives: Nam Định

Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển  kinh tế – xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020.

Nghị định số 17/2004/NĐ-CP

Nghị định số 17/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định