List/Grid

Tag Archives: miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

Nghị định số 42/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13/06/2011.

Nghị định số 42/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13/06/2011.

Nghị định số 42/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13/06/2011 Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.