List/Grid

Tag Archives: mỹ phẩm

Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008

Quyết định số40/2008/QĐ-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2008 phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.