List/Grid

Tag Archives: mức trợ cấp

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/09/2008 quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp.

Nghị định của Chính phủ số 07/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 07/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 07/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định của Chính phủ số 147/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 147/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 15 tháng 12 năm 2000 Về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí