List/Grid

Tag Archives: mặt hàng thuộc nhóm 9503

Thông tư số 111/2010/TT-BTC ngày 30/07/2010

Thông tư số 111/2010/TT-BTC ngày 30/07/2010

Thông tư số 111/2010/TT-BTC ngày 30/07/2010 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.