List/Grid

Tag Archives: Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006

Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006

Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân 30/06/1989

Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân 30/06/1989

 Luật tổ Chức Hội đồng nhân Dân và Uỷ Ban nhân Dân quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989.

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân 1983/06/30

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân 1983/06/30

Luật Tổ Chức Hội Đồng nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983.