List/Grid

Tag Archives: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi

Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ

Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ

Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ ban hành thực hiện thí điểm tiền lương đối với công ty mẹ – tập đòan viễn thông quân đội giai đọan 2011-2013.