List/Grid

Tag Archives: Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ Luật Hình Sự sửa đổi

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một  Số Điều Của Bộ Luật Hình Sự 1989

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ Luật Hình Sự 1989

 Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Bộ Luật Hình Sự  sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hìn sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1985.đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.