List/Grid

Tag Archives: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN; Thông tư số 22/2009/TT-BTC; Nghị đinh thư/thỏa ước Madrid (Madrid)

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quốc tế

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Quốc tế

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các Điều ước Quốc tế về sở hữu trí tuệ đều xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu dựa trên cơ sở đăng ký (trừ một số ít quốc gia xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu trên cơ sở sử dụng). Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia nào thì chỉ được bảo hộ nhãn hiệu tại quốc gia đó. Do vậy, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là rất cần thiết nhằm đảm bảo quyền sở hữu của Doanh nghiệp tại các thị trường xuất khẩu và tránh việc tốn kém chi phí, công sức vào các tranh chấp không cần thiết trong quá trình kinh doanh.