List/Grid

Tag Archives: Luật Phá sản

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010

Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các Tổ chức tín dụng.

Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 03/11/2008

Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 03/11/2008

Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 03/11/2008 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều của Luật phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Bảo hiểm, Chứng khoán và Tài chính khác

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/07/2006

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/07/2006

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày 11/07/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn việc áp dụng Luật phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản.

Luật Phá sản Doanh nghiệp 1993

Luật Phá sản Doanh nghiệp 1993

Luật Phá sản Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993 để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, doanh nghiệp mắc nợ và những người có liên quan, xác định trách nhiệm của doanh nghiệp mắc nợ khi giải quyết việc phá sản doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả và bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội.