List/Grid

Tag Archives: Luật Dầu Khí

Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010

Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010

Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12/02/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng .

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 ngày 03-06-2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3

Nghị định số 145/2006/NĐ-CP ngày 30/11/2006

Nghị định số 145/2006/NĐ-CP ngày 30/11/2006

Nghị định số 145/2006/NĐ-CP ngày 30/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí.

Nghị định số 78/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 78/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 78/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 26 tháng 12 năm 2000 Về phí xăng dầu

Nghị định số 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 9 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu Khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu Khí

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu Khí được Quốc Hội thông qua ngày 09/06/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993.