List/Grid

Tag Archives: Luật Đất Đai

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 23 tháng 8 năm 2000 về Thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Nghị định số 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  Nghị định số 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Luật Sửa đổi bổ sung một số  điều của Luật Đất Đai số 10/1998/QH10

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất Đai số 10/1998/QH10

Luật Sửa đổi bổ sung một số  điều của Luật Đất Đai số 10/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày  02/12/1998 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.