List/Grid

Tag Archives: Luật Của Quốc Hội Số 10/1998/QH10 Ngày 2 Tháng 12 Năm 1998 Sửa Đổi Bổ Sung Một Só Điều Của Luật Đất Đai bổ sung một số điều.Hộ Gia Đình.Cá Nhân. Sử Dụng.

Luật Của Quốc Hội Số 10/1998/QH10 Ngày 2 Tháng 12 Năm 1998 Sửa Đổi Bổ Sung Một Só Điều Của Luật Đất Đai

Luật Của Quốc Hội Số 10/1998/QH10 Ngày 2 Tháng 12 Năm 1998 Sửa Đổi Bổ Sung Một Só Điều Của Luật Đất Đai

Luật Của Quốc Hội Số 10/1998/QH10 Ngày 2 Tháng 12 Năm 1998 Sửa Đổi Bổ Sung Một Só Điều Của Luật Đất Đai bổ sung một số điều của Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993 và đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.