List/Grid

Tag Archives: Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân

Luật sửa đổi số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Luật sửa đổi số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Luật sửa đổi số 63/2010/QH12, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/11/2010 của Quốc hội.

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 26/12/1983

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 26/12/1983

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân  Để nhân dân sử dụng quyền làm chủ tập thể trong việc xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 6, thông quan ngày 26 tháng 12 năm 1983.

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân QH08, kỳ họp thứ 5, ngày 30/06/1989

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân QH08, kỳ họp thứ 5, ngày 30/06/1989

 
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/06/1989. Luật này quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân số 35-L/CTN của QH09 thông qua ngày 21/06/1994

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân số 35-L/CTN của QH09 thông qua ngày 21/06/1994

 

Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/06/1994 quy định việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín.

 

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 47/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 42/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 41/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 38/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 38/2004/NĐ – CP

 

Nghị định của Chính phủ số 38/2004/NĐ – CP ngày 11 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 35/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2004/NĐ – CP ngày 11 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 – 2009

Nghị định của Chính phủ số 43/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 43/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 43/2004/NĐ – CP ngày 17 tháng 2 năm 2004 phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2009