List/Grid

Tag Archives: Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006

Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006

Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định về ổ chức và hoạt động của Kiểm Lâm.

Nghị định  số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 do Chính phủ ban hành về việc thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11

Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11

Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.