List/Grid

Tag Archives: luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011

Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011

Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH ngày 16/08/2010

Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH ngày 16/08/2010

Thông tư số 23/2010/TT-LĐTBXH do Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành ngày 16/08/2010 quy định về quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.

Nghị định của Chính phủ số 36/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 36/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.