List/Grid

Tag Archives: Luật bảo hiểm xã hội

Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010

Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010

Nghị định 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009

Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH  ngày 31/01/2008

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008

Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/12/2007 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện.