List/Grid

Tag Archives: lĩnh vực xuất bản

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản.