List/Grid

Tag Archives: Lao động Việt Nam đi làm việc ỏ người nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động Việt Nam đi làm việc ở người nước ngoài theo hợp đồng