List/Grid

Tag Archives: lao động kinh tế

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được QH/09 thông qua ngày 28/10/1995

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được QH/09 thông qua ngày 28/10/1995

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995 quy định bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân.