List/Grid

Tag Archives: kinh doanh Vàng

Thông tư 10/2010/TT-NHNN  ngày 26/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-NHNN ngày 26/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-NHNN  ngày 26/03/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN.

Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09-12-1999

Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09-12-1999

Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09-12-1999 của Chính phủ Quy định Quản lý hoạt động Kinh doanh vàng

Nghị định của Chính Phủ số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 64/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 sửa đổi, bổ sung nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 1999 của Chính Phủ về quản lý hoạt động kinh doanh Vàng