List/Grid

Tag Archives: kinh doanh và vận chuyển thuỷ sản

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.