List/Grid

Tag Archives: kinh doanh giống thuỷ sản

Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành 06/08/2008

Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành 06/08/2008

Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành 06/08/2008 ban hành quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản.