List/Grid

Tag Archives: khoa học và công nghệ

Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07/07/2011

Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07/07/2011

Thông tư số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý Đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định 127/2004/NĐ-CP ngày 31-05-2004

Nghị định 127/2004/NĐ-CP ngày 31-05-2004

Nghị định 127/2004/NĐ-CP ngày 31-05-2004 của Chính phủ quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Khoa học và Công nghệ

Nghị định số 81/2002/NĐ-CP

Nghị định số 81/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ

Luật Khoa học và Công nghệ

Luật Khoa học và Công nghệ

Luật Khoa học và Công nghệ Quốc Hội thông qua ngày 09/06/2000 quy định về tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.