List/Grid

Tag Archives: Kế toán quản trị

Luật Kế  toán số 03/2003/ QH11 ngày 17/06/2003

Luật Kế toán số 03/2003/ QH11 ngày 17/06/2003

Luật Kế  toán số 03/2003/ QH11 ngày 17/06/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngy 17 tháng 6 năm 2003 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.