List/Grid

Tag Archives: hy sinh

Nghị định 41/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011.

Nghị định 41/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011.

Nghị định 41/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác trong tổ chức cơ yếu.

Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/06/2010

Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/06/2010

Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/06/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan hạ sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công an nhân dân.