List/Grid

Tag Archives: hoạt động tư vấn Pháp luật

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành  quy định về tổ chức, hoạt động  tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghếp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật.

Nghị định của Chính Phủ số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 65/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 về tổ chức, hoạt động tư vấn Pháp luật