List/Grid

Tag Archives: hoạt động đo đạc

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.