List/Grid

Tag Archives: hoạt động công nghệ cao

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 do Quốc Hội khóa XII ban hành quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động Công nghệ cao