List/Grid

Tag Archives: Hình thức đăng ký

Đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế – Việc cần làm ngay

Đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế – Việc cần làm ngay

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các Điều ước Quốc tế về sở hữu trí tuệ đều xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu dựa trên cơ sở đăng ký (trừ một số ít quốc gia xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu trên cơ sở sử dụng)