List/Grid

Tag Archives: hiện đại hoá”

Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010

Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010

Thông tư 72/2010/TT-BTC ngày 11/05/2010 hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án ” Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Thông tư 174/2009/TT-BTC ngày 08/09/2009

Thông tư 174/2009/TT-BTC ngày 08/09/2009

Thông tư 174/2009/TT-BTC ngày 08/09/2009. Hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” .