List/Grid

Tag Archives: giao nhận hàng hóa

Quyết định 50/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11/07/2008

Quyết định 50/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11/07/2008

Quyết định 50/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11/07/2008 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O).