List/Grid

Tag Archives: giao dịch điện tử

Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009

Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009

Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Thông tư số 78/2008/TT-BTCngày 15/09/2008

Thông tư số 78/2008/TT-BTCngày 15/09/2008

Thông tư số 78/2008/TT-BTCngày 15/09/2008 ban hành quy định hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2007 về giao dịch điện tử.

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 25/02/2007 do Chính phủ ban hành quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Thông tư 78/2008/TT-BTC ngày 23/02/2007

Thông tư 78/2008/TT-BTC ngày 23/02/2007

Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung của nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính