List/Grid

Tag Archives: giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Thông tư số 78/2008/TT-BTCngày 15/09/2008

Thông tư số 78/2008/TT-BTCngày 15/09/2008

Thông tư số 78/2008/TT-BTCngày 15/09/2008 ban hành quy định hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2007 về giao dịch điện tử.