List/Grid

Tag Archives: giám sát hải quan

Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27-03-1999

Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27-03-1999

Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27-03-1999 do Chính Phủ quy định về thủ tục Hải quan, giám sát Hải quan và lệ phí Hải quan

Nghị định của Chính phủ số 154/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 154/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giam sát hải quan.

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan