List/Grid

Tag Archives: giai đoạn 2008-2010

Quyết định số 36/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 28 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 36/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 28 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 36/2008/QĐ-BYT của Bộ Y Tế ngày 28 tháng 10 năm 2008 về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008-2010.