List/Grid

Tag Archives: giá cước dịch vụ bưu chính

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BTTTT ngày 02/03/2010 của Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành qui định sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.