List/Grid

Tag Archives: giá bán xăng dầu

Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu.