List/Grid

Tag Archives: giải quyết khiếu nại

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009 hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ Trưởng cơ quan y tế.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được QH/09 thông qua ngày 28/10/1995

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được QH/09 thông qua ngày 28/10/1995

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995 quy định bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật tổ chức Tòa án Nhân dân.

Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10

Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10

 

 

Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 02/12/1998 để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức;