List/Grid

Tag Archives: danh sách cử tri

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 26/12/1983

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 26/12/1983

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân  Để nhân dân sử dụng quyền làm chủ tập thể trong việc xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 6, thông quan ngày 26 tháng 12 năm 1983.