List/Grid

Tag Archives: đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.