List/Grid

Tag Archives: đối tượng chịu thuế nhập khẩu

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.