List/Grid

Tag Archives: đất thuộc sở hữu Nhà nước;Thông tư 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 ; Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007

Thông tư 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009

Thông tư 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009

Thông tư 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTG ngày 19/01/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.