List/Grid

Tag Archives: công trình thủy điện

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/8/2011

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/8/2011

Thông tư số 22/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/07/2008

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/07/2008

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/07/2008 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca  đối  với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng  các công trình thủy điện.