List/Grid

Tag Archives: công tác xây dựng Văn bản Quy phạm Pháp luật

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng Văn bản Quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng Văn bản Quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.