List/Grid

Tag Archives: công tác tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư Pháp tại các tỉnh phía Nam

Công văn số 902/BTP-TCCB ngày 05/04/2010

Công văn số 902/BTP-TCCB ngày 05/04/2010

Công văn số 902/BTP-TCCB ngày 05/04/2010 của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức công tác tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư Pháp tại các tỉnh phía Nam.