List/Grid

Tag Archives: công nghệ cao

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 do Quốc Hội khóa XII ban hành quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động Công nghệ cao

Luật Khoa học và Công nghệ

Luật Khoa học và Công nghệ

Luật Khoa học và Công nghệ Quốc Hội thông qua ngày 09/06/2000 quy định về tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.