List/Grid

Tag Archives: công ước

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn Hàng Hải năm 1979 (Công ước SAR 79).

Công ước Berne quy định về bảo hộ các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật.

Công ước Berne quy định về bảo hộ các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật.

Công ước quy định các hình thức tác phẩm được bảo hộ theo Công ước: sách; kịch; tác phẩm điện ảnh; tác phẩm điêu khắc; hội họa; kiến trúc…Nhưng công ước cũng trao cho các quốc gia thành viên quyền tự chủ trong việc quyết định các hình thức tác phẩm cụ thể được bảo hộ tại nước mình. Đối tượng được bảo hộ theo Công ước Berne là các tác phẩm của các tác giả là công dân của các nước thành viên Công ước, tác phẩm của tác giả không phải là Công dân của các nước thành viên của Công ước nhưng công bố lần đầu tiên ở một nước thành viên hoặc công bố đồng thời tại một nước thành viên và một nước không phải là thành viên và tác phẩm của các tác giả không phải là công dân nhưng cư trú thường xuyên tại một nước là thành viên của Công ước. Công ước Berne còn quy định về các quyền tinh thần, quyền kinh tế của tác giả; thời hạn bảo hộ quyền tác giả; các hoạt động liên quan tới sử dụng, chuyển nhượng quyền tác giả; quy định về bảo vệ quyền tác giả. Công ước cũng đưa ra các quy định về chính sách liên quan tới các thành viên của Công ước, liên quan tới các nước đang phát triển; các quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, trách nhiệm và mục đích hoạt động của hội đồng Liên Hiệp các nước thành viên Công ước Berne. Công ước Bern có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 26 tháng 10 năm 2004.